مشروعیّت سنجی اشتراط قرارداد مشارکت مدنی به عاملیّت تبرّعی

عبدالرضا رضائی؛ طاهر علیمحمدی؛ کریم کوخایی زاده

دوره 12، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 97-122

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.19825.2347

چکیده
  یکی از قرارداد های مرسوم در نظام بانکداری ایران، قرارداد مشارکت مدنی، برگرفته از شرکت عنان در فقه امامیّه است. بر اساس ماده 7 قرارداد نمونه مشارکت مدنی بانک مرکزی مصوّب 1392 اداره امور شرکت، تبرّعاً بر عهده شریک با نظارت بانک و طبق اسناد مورد توافق گذاشته شده است. با توجه به این که در شرکت عنان و به تبع آن در قرارداد مشارکت مدنی، عامل، ...  بیشتر