نویسنده = محمد حسن حائری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و بررسی مبانی در بکارگیری قواعد عقلی در استنباط فقهی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1400، صفحه 485-516

10.22075/feqh.2020.20467.2447

علیرضا نوروزی؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی قبولی درافشان


2. تأمّلی پیرامون شرطیّت «حرز» در سرقت

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 165-184

10.22075/feqh.2020.7479.0

محمد حسن حائری؛ سبیکه فانی