نویسنده = کیخا، محمد رضا
تعداد مقالات: 3
1. نقد و تحلیل دیدگاه رایج فقها درباره خمس مال قرضی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 279-300

10.22075/feqh.2018.13853.1425

محمد رضا کیخا؛ یوسف مرادی


2. چالش های فقهی قصاص عضو در دو قلوهای به هم چسبیده

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 279-304

10.22075/feqh.2018.13468.1369

مهدیه غنی زاده؛ علی تولایی؛ محمد رضا کیخا


3. بررسی وجاهت شرط تأهل در استخدامی برخی مشاغل

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 193-218

10.22075/feqh.2017.7361.

داود سعیدی؛ محمدرضا کیخا