نویسنده = رضوان طلب، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نسب کودکان ناشی از روش انتقال میتوکندری

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1399، صفحه 333-360

10.22075/feqh.2019.18890.2216

مرضیه ملکی؛ محمد رضا رضوان طلب؛ بهرام تقی پور


2. انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 84-114

10.22075/feqh.2019.14881.1592

محمدرضا رضوان طلب؛ مسعود جهاندوست دالنجان