بررسی وجاهت شرط تأهل در استخدامی برخی مشاغل

داود سعیدی؛ محمدرضا کیخا

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 193-218

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.7361.

چکیده
  تأهل در برخی مشاغل از گذشته تا حال، به عنوان شرطی از شروط استخدامی‌ها از طرف سازمان‌ها در نظر گرفته می‌شود. این وضعیت در حالی است که مشروعیت شرط تأهل در برخی استخدامی‌ها مورد مناقشه جدّی است. با توجه به منابع فقه و همچنین با لحاظ اصول حاکم بر استخدام در حوزه‌ی حقوق اداری که شعبه‌ای از حقوق عمومی به حساب می‌آید، پیش‌بینی شرط تأهل ...  بیشتر