سیاست جنائی پیشگیرانه ناظر بر جرائم جنسی در فقه اسلامی

محمد علی الهی؛ محمد علی حیدری؛ محسن شکرچی زاده

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 39-66

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.19692.2326

چکیده
  دین مبین اسلام براساس توجّهى که به نیازهاى فطرى انسان دارد، براى اشباع صحیح آنها مقرّرات مناسبى وضع کرده و راه هاى اصولى در این زمینه را نشان داده است. ازدواج از نظر اسلام، تنها راه تعدیل غریزه جنسى است که استفاده صحیح از آن تکامل انسان را در پى دارد. رفتارهای جنسی خارج از چهارچوب ازدواج که از منظر قانونگذار ممنوع می باشند تحت عنوان ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا

سجاد عسگری آرانی؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 255-282

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.22778.2790

چکیده
  در طول سالیان گذشته تاکنون یکی از مهم ترین مباحث روز جامعه را موضوع ربا تشکیل داده و شناخت سیاست جنایی لازم در جهت کنترل آن حائز اهمیت است. موضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان از جمله مصر نیز به مانند ایران سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت سیاست جنایی آنان در خصوص ربا و تطبیق آن با ...  بیشتر