نویسنده = محسن شکرچی زاده
تعداد مقالات: 2
1. سیاست جنائی پیشگیرانه ناظر بر جرائم جنسی در فقه اسلامی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1400، صفحه 39-66

10.22075/feqh.2021.19692.2326

محمد علی الهی؛ محمد علی حیدری؛ محسن شکرچی زاده


2. مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1400، صفحه 255-282

10.22075/feqh.2021.22778.2790

سجاد عسگری آرانی؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده