سیاست جنائی پیشگیرانه ناظر بر جرائم جنسی در فقه اسلامی

محمد علی الهی؛ محمد علی حیدری؛ محسن شکرچی زاده

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 39-66

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.19692.2326

چکیده
  دین مبین اسلام براساس توجّهى که به نیازهاى فطرى انسان دارد، براى اشباع صحیح آنها مقرّرات مناسبى وضع کرده و راه هاى اصولى در این زمینه را نشان داده است. ازدواج از نظر اسلام، تنها راه تعدیل غریزه جنسى است که استفاده صحیح از آن تکامل انسان را در پى دارد. رفتارهای جنسی خارج از چهارچوب ازدواج که از منظر قانونگذار ممنوع می باشند تحت عنوان ...  بیشتر

تخصصی
تأمّلی در تعمیم ادلّه جواز قضاوت بانوان به خنثی

پروانه نخعی سرو؛ احمد عابدینی؛ محمد علی حیدری

دوره 9، شماره 17 ، دی 1396، ، صفحه 279-300

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.7490.

چکیده
  در دین مبین اسلام، حقوق افراد از جایگاه بلندی برخوردار است. یکی از این مسائل حقوقی، که تا کنون تحقیقی مستقلّی در خصوص آن صورت نگرفته است، مسأله جواز قضاوت خنثی است. مسأله قضاوت، به لحاظ شرط رجولیّت، میان فقها مورد اختلاف است. این مقاله سعی دارد بنا بر فرض اعتبار، از جنبه های مختلف فقهی، اصولی و حدیثی این موضوع را مورد تحقیق قرار دهد. ...  بیشتر