نویسنده = محمد علی حیدری
تعداد مقالات: 2
1. سیاست جنائی پیشگیرانه ناظر بر جرائم جنسی در فقه اسلامی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1400، صفحه 39-66

10.22075/feqh.2021.19692.2326

محمد علی الهی؛ محمد علی حیدری؛ محسن شکرچی زاده


2. تأمّلی در تعمیم ادلّه جواز قضاوت بانوان به خنثی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 279-300

10.22075/feqh.2017.7490.

پروانه نخعی سرو؛ احمد عابدینی؛ محمد علی حیدری