تخصصی
نقش قاعده «احسان» در نفی و ایجاب مسؤولیّت مدنی دولت

محمد دانش نهاد؛ ابوالفضل علیشاهی

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 147-170

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.13543.1377

چکیده
  قاعده «احسان»، یکی از قواعد بسیار مهمّ فقهی است که با دقّت در مفادّ این قاعده می‌ توان مبانی ضمان و عدم ضمان دولت را در صور گوناگونی که بر طبق قاعده احسان صورت می ‌پذیرد، ترسیم نمود. به عنوان نمونه، ممکن است که شخصی به عنوان احسان، عملی خسارت ‌بار را انجام دهد که به جهت آن که محسن است ضامن جبران خسارات نگردد، ولی از باب دلالت قاعده ...  بیشتر