عدم شرطیّت توبه در عفو یا اجرای حدّ در اقرار بزهکار

سید مسعود عیسی زاده؛ حسین ناصری مقدم؛ زهرا گواهی

دوره 12، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 211-232

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.19483.2300

چکیده
  مشهور فقیهان امامیّه معتقد به شرطیّت توبه پس از اقرار جهت اختیار امام در اجرای حدّ یا عفو از آن هستند. اما نظر آیه الله خوئی مخالف دیدگاه مشهور بوده و ایشان به عدم شرطیّت توبه پس از اقرار در اختیار امام برای عفو یا اجرای حدّ قائل است. دلایل مشهور در این زمینه، اجماع و برخی از روایات است که بررسی روایات نشان می ‌دهد علاوه بر ضعف سندی برخی ...  بیشتر