نویسنده = فریبرز حیدری
تعداد مقالات: 1
1. تشکیک و تردید در حجیّت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 139-166

حسن شاه ملک پور؛ فریبرز حیدری