شرط نتیجه و وضعیّت فقهی- حقوقی معاملات معارض با آن

رضا سکوتی نسیمی

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 219-246

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.2415

چکیده
  شروط ضمن عقد در قراردادها از جایگاه بالایی برخوردارند. یکی از این شروط، شرط نتیجه است که قانونگذار اگرچه در مواد 234 و 236 ق.م به بیان مفهوم آن پرداخته است ولی در مورد قلمرو شرط نتیجه و وضعیّت معاملات معارض با آن به صراحت سخنی نگفته است. در این تحقیق سعی خواهد شد ابتدا مفهوم شرط نتیجه و قلمرو آن و سپس وضعیت فقهی و حقوقی معاملات معارض با آن ...  بیشتر