تخصصی
نقش درخواست اصحاب دعوای مدنی در استماع گواهی و انجام تحقیق محلّی

مهدی حسن زاده

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 121-146

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.14311.1506

چکیده
  قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص نقش درخواست اصحاب دعوا در استماع گواهی و انجام تحقیق محلّی و این که آیا دادگاه اختیار ابتدایی در این خصوص دارد و می تواند بدون درخواست اصحاب دعوا، اقدام به استماع گواهی گواهان یا انجام تحقیق محلّی نماید یا نه، بیان صریح و روشنی ندارد، بلکه حاوی بیان های مبهم و ناهماهنگ است. همین مطلب، اختلاف نظرات و ...  بیشتر