حجیّت خبر واحد در امور مهمّه

حسن حسینی یار؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدرضا علمی سولا

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 177-192

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.2413

چکیده
  خبر واحد به عنوان یکی از منابع و مستندات استنباط احکام شرعی مورد توجه و همواره میان فقیهان، در حجیّت و عدم حجیّت آن اختلاف نظر بوده است، در دوره‌ای نظر مشهور، عدم حجیّت خبر واحد و در دوره­ دیگر، حجیّت خبر واحد بوده است و تاکنون نظر مشهور، حجیّت خبر واحد است، اما در این منابع از جهت شمول حجیّت خبر واحد نسبت به امور مهمّه، تفکیکی صورت ...  بیشتر