نویسنده = شعبانی کندسری، هادی
تعداد مقالات: 1
1. تأمّلی در تفکیک مِلک، حقّ و حکم در فقه امامیّه

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 247-274

10.22075/feqh.2017.1966

عباس کریمی؛ هادی شعبانی کندسری؛ حسن اسکندری