تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران

کاوس روحی برندق؛ منصوره فصیح؛ محمدامین کیخا فرزانه

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، ، صفحه 201-224

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1964

چکیده
  عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقوله­هایی است که برای انطباق پاره­ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بی­بدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی  از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن ...  بیشتر