اهلیّت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

نادر پورارشد؛ محمّد ریاحی

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، ، صفحه 109-130

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1960

چکیده
  در فقه امامیه مشهور است که هر­کدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیّت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیّت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هر­کدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، إغماء، ...  بیشتر