سوء برداشتی تاریخی در مسأله غناء با نگاهی به نظریه شیخ انصاری

حمید ایماندار؛ احسان علی اکبری بابوکانی

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، ، صفحه 81-108

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1959

چکیده
  موضوع شناسی مفاهیم سه گانه لهو، صوت لهوی، و غناء نقش اساسی در تعیین حکم شرعی آنها دارد. در نوشتار پیش رو صوت لهوی به مفهوم آواز معین بر اثم و غناء به مفهوم صوت مطرب، موضوع حرمت شرعی معرفی شده و لهو تنها در مصادیق منصوصه آن همچون قمار حرام می باشد. همچنین حرمت مطلق لهو و صوت لهوی به مفهوم آواز متناسب با مجالس لهو و لعب ثابت نیست. در همین ...  بیشتر