بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر

سعید ابراهیمی

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، ، صفحه 63-80

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1958

چکیده
  بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است ...  بیشتر