نویسنده = رشیدی احمدآبادی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر اراده مورّث در قواعد حاکم بر ارث

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 147-172

10.22075/feqh.2017.1951

رضا سکوتی نسیمی؛ سیدمحمد تقی علوی؛ محمدرضا رشیدی احمدآبادی