نویسنده = حسین نژاد، سید مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی قتل در فضای مجازی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-34

10.22075/feqh.2017.1946

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد