نویسنده = شهباز قهفرخی، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. زمان انتقال مالکیّت در بیع عین معیّن

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 95-116

10.22075/feqh.2017.1941

سجاد شهباز قهفرخی؛ محمد رسول آهنگران؛ علیرضا نوری امامزاده‌ای