تعارض ادلّه اثبات دعاوی کیفری؛ پیامدها و راهکارها

عباس زراعت؛ امید متّقی اردکانی

دوره 7، شماره 13 ، دی 1394، ، صفحه 63-94

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1940

چکیده
  واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار می­آید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیش­بینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ ...  بیشتر