بازپژوهی مبانی حجیّت قطع و امارات در علم اصول

علیرضا هدایی؛ حسین داورزنی؛ محمدرضا حمیدی

دوره 7، شماره 12 ، تیر 1394، ، صفحه 277-298

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1937

چکیده
  تبیین مفهوم حجّت و بررسی مبانیِ آن مهم ترین مسأله در علم اصول فقه است که ریشه در متون روایی و عقاید کلامی خاص خود دارد. مشهور ترین نظریات اصولی پیرامون مسأله حجیّت عمدتاً بر پایه‌ حجیّت ذاتی قطع و حجیّت تنزیلی- جعلی امارات و با اصل قرار دادن عدم حجیّت، ارائه شده است. در این نوشتار تلاش شده ضمن بیان ریشه‌های کلامی و روایی باب حجیّت، و ...  بیشتر