تعارض در قرارداد و کارآیی قواعد اصولی در تفسیر آن

مهرزاد شیری؛ احمد باقری؛ محمد علی خورسندیان

دوره 7، شماره 12 ، تیر 1394، ، صفحه 155-184

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1933

چکیده
  تنظیم قرارداد، گاه به صورتی است که شناخت قصد مشترک طرفین به سختی امکان پذیر است و همین امر اختلافاتی را میان متعاقدین پدید می آورد. تعارض در قرارداد از اشکالاتی است که باعث این پیچیدگی (اجمال) گردیده و تفسیر و تبیین قرارداد را اجتناب ناپذیر می نماید. تعارض در قرارداد بیشتر زمانی رخ می دهد که بین بند ها و عبارات قرارداد، تنافی و ناسازگاری ...  بیشتر