تأملی فقهی حقوقی پیرامون تأثیر شرط مدّت بر عقود جایز

عباداله رستمی چلکاسری؛ محمد علی‌نژادی گورابجواری

دوره 6، شماره 11 ، دی 1393، ، صفحه 123-160

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1922

چکیده
  در خصوص اعتبار و مشروعیت شروطی که ضمن عقود جایز درج می‌شوند نظرات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. یکی از شروطی که امکان دارد از سوی طرفین در این عقود مورد تراضی قرار گیرد، شرط مدت است. این شرط امکان دارد به صورت قید در متن عقد جایز، شرط ضمن این عقود و یا ضمن عقود جداگانه دیگری آورده شود. برخی معتقدند که این شروط به طور مطلق ...  بیشتر