سیاست کیفری ایران در قبال جرائم سیاسی و مطالعه تطبیقی آن با نظام حقوقی آمریکا

سید حسن شاه چراغ؛ محمدحسن حسنی؛ مهدی ذوالفقاری

دوره 14، شماره 27 ، تیر 1401، ، صفحه 275-304

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.25409.3118

چکیده
  جرم سیاسی برای نخستین بار در دوران مشروطه وارد ادبیّات حقوق کیفری ایران شد و با رشد تدریجی از جرائم شهروندان علیه دولت به جرائم کارگزاران دولت با هدف تحکیم قدرت حاکمه بر ضدّ حقوق و آزادی های اساسی شهروندان توسعه یافت. در نظام کیفری کامن لا از جمله آمریکا بخلاف نظام کیفری رومی – ژرمنی، جرم سیاسی رشد کم فروغی داشته است و تنها الحاق ...  بیشتر

واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی

حمید رضا میرکو؛ احمد رضا بهنیافر؛ مهدی ذوالفقاری

دوره 12، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 389-414

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.20002.2359

چکیده
  یکی از موضوعات مهمّی که در انجام معاملات از طریق نهاد نمایندگی در فقه و حقوق موضوعه بدان پرداخته شده و همواره مطمح نظر دانشمندان این دو عرصه قرار گرفته، موضوع معامله نماینده با خود در حیطه اختیارات و تکالیف ناشی از آن است. سؤال اصلی مطرح در موضوع فوق آن است که «در صورت عدم شرط جواز معامله نماینده با خود، آیا وی مجاز به فروش مال اصیل ...  بیشتر

قاعده‌ فقهی «إقامه الحدود إلی الامام»

مهدی ذوالفقاری؛ رحیم نوبهار

دوره 6، شماره 11 ، دی 1393، ، صفحه 95-122

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1921

چکیده
  این مقاله مضمون، تاریخچه و مستندات قاعده فقهی «اقامه الحدود الی الامام» را توضیح می‌دهد. به موجب این قاعده که در حقوق جزای نوین با عنوان اصل قضایی بودن مجازات‌ها شناخته می‌شود تنها مقامات صلاحیت-دار مجازند که در امور مربوط به مجازات مداخله کنند. مقاله با توجه به مستندات کافی از قرآن مجید، سنت و اجماع فقیهان آن را قاعده‌ای استوار ...  بیشتر