امکان سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیّت های تجاری

حسین داورزنی؛ سید محمد رضوی

دوره 6، شماره 11 ، دی 1393، ، صفحه 77-94

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1920

چکیده
  فقیهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد، و سود آن باید از راه تجارت به دست آید. این که مراد از عملیات تجاری چیست محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب وفای به عقود و اطلاقات موجود می توان نوع عملیاتی که عامل برای ...  بیشتر