نویسنده = داورزنی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. بازپژوهی مبانی حجیّت قطع و امارات در علم اصول

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 277-298

10.22075/feqh.2017.1937

علیرضا هدایی؛ حسین داورزنی؛ محمدرضا حمیدی


2. امکان سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیّت های تجاری

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-94

10.22075/feqh.2017.1920

حسین داورزنی؛ سید محمد رضوی