نویسنده = مالمیر، محمود
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم مالکیّت مشاع در تحقّق جرائم علیه اموال

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 21-50

10.22075/feqh.2017.1918

حسن پوربافرانی؛ کامران محمودیان اصفهانی؛ محمود مالمیر