سوء برداشتی تاریخی در مسأله غناء با نگاهی به نظریه شیخ انصاری

حمید ایماندار؛ احسان علی اکبری بابوکانی

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، ، صفحه 81-108

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1959

چکیده
  موضوع شناسی مفاهیم سه گانه لهو، صوت لهوی، و غناء نقش اساسی در تعیین حکم شرعی آنها دارد. در نوشتار پیش رو صوت لهوی به مفهوم آواز معین بر اثم و غناء به مفهوم صوت مطرب، موضوع حرمت شرعی معرفی شده و لهو تنها در مصادیق منصوصه آن همچون قمار حرام می باشد. همچنین حرمت مطلق لهو و صوت لهوی به مفهوم آواز متناسب با مجالس لهو و لعب ثابت نیست. در همین ...  بیشتر

روایی بازداشت موقّت از دیدگاه فقه اسلامی

حسین ناصری مقدم؛ صادق فتحی کته گنبدی؛ احسان علی اکبری بابوکانی

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، ، صفحه 211-238

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1916

چکیده
  در نگارش حاضر پس از تصوّر مصادیق حبس و بازداشت موقت به عنوان امری تأمینی و احتیاطی در فرض اتّهام در حق الناس و حق الله، نگارندگان ابتدا به مصادیق حقوق افراد، مشتمل بر حقوق مالی و جانی پرداخته و بر خلاف مشهور فقهای امامیه، حکم به حبس و یا بازداشت مدّعی اعسار را روا ندانسته و به نقد ادلّه موافقان می پردازند. سپس در اتّهام به سرقت نیز به ...  بیشتر