نویسنده = احسان علی اکبری بابوکانی
تعداد مقالات: 2
1. سوء برداشتی تاریخی در مسأله غناء با نگاهی به نظریه شیخ انصاری

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 81-108

10.22075/feqh.2017.1959

حمید ایماندار؛ احسان علی اکبری بابوکانی


2. روایی بازداشت موقّت از دیدگاه فقه اسلامی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 211-238

10.22075/feqh.2017.1916

حسین ناصری مقدم؛ صادق فتحی کته گنبدی؛ احسان علی اکبری بابوکانی