عزیمت غیرساختارمند نظام ادلّه اثبات کیفری به وادی کشف حقیقت با تأکید بر قسامه

عادل علی پور؛ حسین گلدوزیان

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1400، ، صفحه 359-390

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.24065.2964

چکیده
  هر نظام عدالت کیفری و از جمله، نظام کیفری فقهی که تأثیر مستقیم بر حقوق کیفری ایران دارد در پی شناسایی، استخدام و ساماندهی کارآترین ابزارهای «مشروع» و «منصفانه» در راستای کشف حقیقت است تا با الزام قضات و سایر کنشگران عدالت کیفری به استفاده از این ابزارها، امکان تحقّق عدالت و صدور احکام برحقّ فراهم گردد. دوازده بار استفاده ...  بیشتر

منع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیّه

محمدجعفر حبیب زاده؛ عادل علی پور

دوره 5، شماره 9 ، آبان 1392، ، صفحه 43-66

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1903

چکیده
  چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می‌آید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعه‌ی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می‌پردازیم. در این مقاله با مقایسه‌ تعزیر با سایر مجازات‌های شرعی، امعان نظر به فلسفه‌ ...  بیشتر