منع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیّه

محمدجعفر حبیب زاده؛ عادل علی پور

دوره 5، شماره 9 ، آبان 1392، ، صفحه 43-66

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1903

چکیده
  چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می‌آید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعه‌ی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می‌پردازیم. در این مقاله با مقایسه‌ تعزیر با سایر مجازات‌های شرعی، امعان نظر به فلسفه‌ ...  بیشتر