نویسنده = فرزاد، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم و ماهیّت حقوقی «صدقه»

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-20

10.22075/feqh.2017.1917

محمد ابوعطا؛ مسعود فرزاد


2. تغییر موضوع تعهّد در مقام وفای به عهد

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-24

10.22075/feqh.2017.1901

محمد ابوعطا؛ مسعود فرزاد