نویسنده = سلطانی، عباسعلی
تعداد مقالات: 2
1. درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدّد

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 123-154

10.22075/feqh.2017.1932

عباسعلی سلطانی؛ حمید سلیمانی


2. گستره اختیارات حاکم اسلامی در جایگاه ولیّ دم

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 85-102

10.22075/feqh.2017.1897

مریم صفایی؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری مقدم