تفسیر نظریه عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها

سید پدرام خندانی؛ محمد خاکباز

دوره 5، شماره 8 ، مرداد 1392، ، صفحه 69-84

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1896

چکیده
  عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ...  بیشتر